Proces

Bij projecten waarin verschillende partijen deelnemen, fungeert Interplan als onafhankelijk intermediair.
Interplan maakt met de betrokken partijen afspraken over de communicatie, samenwerkingsverbanden en informatieoverdracht. Interplan waarborgt de voortgang en bewaakt de gemaakte afspraken.


Nadat overeenstemming over de probleemstelling is verkregen en er een breed draagvlak bestaat onder de betrokken partijen, volgen afspraken over:

  • rolverdeling en overlegstructuur
  • taken en verantwoordelijkheden
  • planning en procedures
  • communicatie / informatieoverdracht / inspraak
  • samenwerkingsverbanden
  • kostenbeheersing
  • kwaliteitsbewaking
  • risicobeheersing

Toepassingsfase proces:

  • Initiatieffase tot en met contractfase